O nas

Szanowni Państwo,

Nazywam się Bartosz Wojciech Szymkow i jestem adwokatem, doktorem nauk prawnych.

Mam przyjemność przedstawić Państwu bliższe informacje o naszej Kancelarii oraz ofertę jednorazowej lub stałej współpracy.

 Kancelaria Adwokacka B|M|S Adwokat dr Bartosz Szymkow –  specjalizuje się w świadczeniu usług zwiększających bezpieczeństwo prawne Naszych Klientów poprzez skuteczną, kompleksową i profesjonalnie zorganizowaną obsługę prawną.

Aby podołać temu odpowiedzialnemu zadaniu Kancelaria współpracuję z prawnikami rzetelnie i odpowiedzialnie traktujących powierzane im zadania w oparciu o wysoki poziom wiedzy merytorycznej, doświadczenie i stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Część ze współpracujących z Kancelarią prawników to przedstawiciele świata nauki – doktoranci, doktorzy nauk prawnych oraz profesorowie prawa z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Potwierdzeniem skuteczności naszych działań jest dynamiczny rozwój i stale zwiększająca się liczba Klientów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem – zarówno osoby fizyczne jak i podmioty zorganizowane, powierzając Kancelarii prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej.

Mam nadzieję, że również Państwo zechcecie dołączyć do grona naszych Klientów, a informacje zawarte w załączonej ofercie pozwolą Wam nabrać zaufania do profesjonalizmu Kancelarii.

Informacje o Kancelarii

Moim nadrzędnym celem jest rozwój Kancelarii, nie tylko  na terenie województwa dolnośląskiego, ale także skierowanie naszej oferty do szerokiego spektrum odbiorców na obszarze Polski oraz poza jej granicami, skąd pochodzi coraz większe grono naszych Klientów.

Dążymy do zapewnienia obsługi prawnej, zorganizowanej według standardów europejskich z wyodrębnieniem działów, specjalizacji oraz wykorzystaniem nowoczesnych technik świadczenia tego rodzaju usług.

Siedziba Kancelarii we Wrocławiu i Warszawie stanowi obecnie bazę merytoryczną  świadczonych przez nas usług.

Poza tym Kancelaria współpracuje z innymi kancelariami zlokalizowanymi w Opolu, Poznaniu, Gdańsku, Sopocie, Zielonej Górze, Łodzi, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie i Krakowie, z którymi wspólnie prowadzimy sprawy naszych Klientów, a co pozwala na obsługę i spotkania z Klientami w jednym z wybranych miast.

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych:

 • osobom fizycznym– pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego i prawa karnego;
 • podmiotom gospodarczymz segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów typu korporacyjnego oraz dużych spółek prawa handlowego, w tym również notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Główne  dziedziny praktyki  prawniczej Kancelarii koncentrują się na:

 /Osoby fizyczne/
 Prawo pracy

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z przysługujących im, jako pracownikom, praw w związku z czym, w ostatnim czasie Nasza Kancelaria odnotowała znaczny wzrost z zakresu postępowań pracowniczych. W tym aspekcie mamy doświadczenie w reprezentacji obu stron „konfliktu” (oczywiście nie w jednym postępowaniu). Na uwagę zasługuje fakt, iż już wielokrotnie skutecznie zakończyliśmy postępowanie bez konieczności udania się do sądu, w ramach tzw. mediacji pracowniczej. Naszym Klientom świadczymy pomoc prawną obejmującą:

 • sporządzanie pism do pracodawców/pracowników;
 • sporządzanie pozwów;
 • sporządzanie odpowiedzi na pozwy;
 • sporządzanie wypowiedzeń;
 • udział w postępowaniach mediacyjnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • mobbing,
 • przywracanie do pracy,
 • zakaz konkurencji,
 • umowy o pracę i kontrakty menadżerskie;
 Prawo karne i karne-skarbowe

„Prawo karne jest jakby negatywem fotograficznym, malującym stan cywilizacji,

budowę społeczną, potrzeby i ideały danego społeczeństwa”

Juliusz Makarewicz (Wykład, s. 1)

– wybitny polski prawnik, twórca współczesnego polskiego Kodeksu Karnego z 1932 r.

Sprawy karne to materia, w której bardzo często, najwięcej zależy od czasu reakcji. To właśnie bezpośrednio po zatrzymaniu lub bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa popełnianych jest najwięcej błędów – i to zarówno przez osoby podejrzane, ofiary ale także przez organy ścigania w przedmiocie np. zbierania dowodów, celowego/niecelowego zacierania śladów itd.

Wielokrotne przesłuchania, czytania protokołów, zgłaszanie zastrzeżeń, konfrontacje, długie terminy oczekiwań na kolejne rozprawy, tymczasowe aresztowania i wiele wiele innych męczących dla osób uwikłanych w postępowanie czynności, to codzienność w pracy adwokatów karnistów. Nasza Kancelaria dysponuje zespołem doświadczonych adwokatów w tej dziedzinie prawa ale… znajomość li tylko kodeksowego prawa karnego czy procedury karnej to nie wszystko. By sprawnie i skutecznie prowadzić sprawę karną potrzebna jest również wiedza z innych dziedzin prawa np. kryminologii i kryminalistyki, wiedzy o bezpieczeństwie, ale również psychologii i psychiatrii (przynajmniej w jak najdokładniejszym zarysie). W Kancelarii sprawy karne prowadzi przede wszystkim adwokat dr Bartosz Szymkow – były asystent sędziego w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu..

Naszym celem i zadaniem jest przede wszystkim:

 • Pomoc prawna na każdym etapie postępowania, od momentu zatrzymania do zakończenia postępowania,
 • uczestnictwo w przesłuchaniach podejrzanych lub świadków,
 • zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • odpowiedzi na akty oskarżenia,
 • sporządzanie środków zaskarżenia,
 • uczestnictwo i reprezentacja Klientów w trakcie postępowań aresztowych,
 • pełna reprezentacja w trakcie procesów,
 • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • przygotowywanie postępowań i strategii dowodowych,

SPRAWDŹ: więcej szczegółów dostępnych na www.sprawykarne.com.pl

Prawo rodzinne | Rozwody | Alimentacja | Podział majątku

Prawo rodzinne to bardzo intymna i newralgiczna część prawa cywilnego, w której adwokat lub radca prawny powinien być również dobrym psychologiem. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, jako prawnicy „wchodzimy” bowiem bardzo często na płaszczyznę sporów, krzywd, niewyjaśnionych spraw, z którymi boryka się Klient wewnątrz własnej rodziny, lub obok cudzej rodziny jako osoba trzecia. Nie są to sprawy łatwe, ale robimy wszystko by nasz Klient przeszedł je z jak najmniejszym uszczerbkiem emocjonalnym.

W tym zakresie oferujemy pomoc i wsparcie prawne na gruncie:

 • stosunków miedzy małżonkami w tym:
  • mediacji rodzinnych,
  • spraw rozwodowych, zarówno z orzekaniem o winie i bez orzekania,
  • separacji,
  • małżeńskich ustrojów majątkowych(ustawowych, przymusowych, rozdzielności majątkowej, rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków),
 • wszelkiego rodzaju zabezpieczeń,
 • władzy rodzicielskiejregulującej stosunki między rodzicami i dziećmi np. kontakty z dziećmi, piecza zastępcza,
 • opieki, kurateli,oraz ubezwłasnowolnień całkowitych,
 • ustalenia ojcostwa,
 • alimenty,
 • podział majątku i odzyskiwanie majątku;
/FIRMA/

 Firma, spółka, działalność gospodarcza, III Sektor – fundacja czy stowarzyszenie, to w dzisiejszych czasach często bezsenność, ciągłe borykanie się problemami dnia codziennego, myślenie o związaniu końca z końcem, szukanie inwestorów, fundatorów, dotacji. To proszenie się o płatności, szukanie nowych klientów czy rynków zbytu. Nie wystarczy mieć pomysł, funkcjonujący już biznes lub i jedno i drugie. Bez odpowiedniego zaplecza prawnego możemy stać się ofiarami przebiegłości i nieuczciwości innych, ofiarami nieznanych nam regulacji w danym sektorze gospodarki, fiskusa czy innych nieprzewidzianych okoliczności. Dlatego tak ważne jest by wszelkie sprawy wymagające wyjaśnienia skonsultować z prawnikiem. Dobrym prawnikiem.

 Obsługa podmiotów gospodarczych:
 • organizowanie Walnych Zgromadzeń Wspólników/Akcjonariuszy,
 • zmiany struktury kapitałowejspółek – zmiany wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego,
 • przygotowywanie regulaminów działania władz spółek,
 • obsługa prawna procesu przekształcenia spółek,
 • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek,
 • obsługa rejestrów(np. Krajowy Rejestr Sądowy),
 • fuzje i przejęcia (M&A),
 • audyty prawne (due diligence);
Bieżąca obsługa 
 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udział w negocjacjach,
 • prawne zabezpieczenia transakcji handlowych,
 • obsługa prawno – podatkowatransakcji  handlowych – poszukiwanie najkorzystniejszych dla Klientów rozwiązań prawno – podatkowych zapewniających bezpieczeństwo obrotu mających na celu wyeliminowanie  negatywnych  skutków związanych   z zawieraniem różnego  rodzaju umów na płaszczyźnie prawno – podatkowej,
 • obsługa prawna zamówień publicznych – skargi, odwołania,
 • umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP),
 • udział w postępowaniach administracyjnych – koncesje, licencje, pozwolenia,

M&A – Tworzenie i łączenie podmiotów gospodarczych

 • audyty prawne przedsiębiorstw (due dilligence),
 • obsługa prawna tworzenia, łączenia, przekształcania i przejmowania spółek prawa handlowego,
 • prowadzenie negocjacji umów pomiędzy przyszłymi akcjonariuszami lub udziałowcami,
 • obsługa prawna transakcji sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw, składników majątku podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących dokumentów transakcji już dokonanych;
Własność intelektualna, prawo autorSkie, prawo własności przemysłowej, ochrona konkurencji

Na płaszczyźnie prawa własności intelektualnej mamy bogate doświadczenie we wspieraniu artystów i przedsiębiorców w szczególności obejmujące:

 • sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;
 • obsługę prawną dla organizatorów imprez kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów, eventów) od pozwoleń, koncesji po umowy z wykonawcami;
 • pomoc prawną dla doświadczonych i początkujących artystów;
 • obsługa prawna związana z produkcją filmową i telewizyjną, ale także producentów oraz wydawców muzycznych w tym kontrakty aktorskie, umowy producenckie, najmy plenerowe etc.;
 • doradztwo prawne dla wydawców prasowych (w tym podmiotów prowadzących serwisy i portale internetowe, operatorów serwisów społecznościowych);
 • kompleksową reprezentację Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej;
 • kompleksową reprezentację Klientów przed Urzędem Patentowym RP w zakresie uzyskania świadectw ochronnych i dokumentów patentowych;
 • ochrona dóbr osobistych Klienta (m.in. renoma, tajemnica korespondencji, wizerunek);
 • dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów oraz porozumień w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców, w tym patentów;
 • weryfikację prawidłowego posługiwania się znakiem w celu reklamy;
 • opracowywanie strategii ochrony know-how;
 • wspieranie Klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia przysługujących im praw;
 • doradztwo w zakresie wykorzystania praw własności intelektualnej jako zabezpieczenia.
 Ochrona Danych Osobowych – RODO

 W ramach tej usługi:

 • Przeprowadzimy audyt dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzimy audyt prawny (due diligence) umów związanych z bezpieczeństwem danych w Państwa Podmiocie ( m.in. umów z dostawcami usług informatycznych, umów powierzenia danych),
 • Przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa informatycznego,
 • Wdrożymy dokumentację dostosowaną do indywidualnych potrzeb organizacji na płaszczyźnie RODO,
 • oszacujemy wielopłaszczyznowo ryzyko,
 • Dostarczamy wzory obligatoryjnych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • Kompleksowo przeszkolimy personel w zakresie ochrony danych osobowych – ODO/RODO i wdrożonych procedur,
 • Prowadzimy w ramach usługi miesięczne, powdrożeniowe doradztwo prawne i informatyczne  – mailowe, telefoniczne i w razie konieczności osobiste,
 • Przygotujemy rekomendacje powdrożeniowe,
 • Przejmiemy funkcję Inspektora Ochrony Danych

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na www.audytodo.pl 

 Nieruchomości i inwestycje:

 Specjaliści Kancelarii pomogą Państwu rozwiązać lub uniknąć ewentualnych problemów na gruncie szeroko rozumianego prawa nieruchomości – łączącego w sobie podstawowe jego gałęzie, a więc prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczeg i prawa budowlanego. W tym celu świadczymy usługi polegające na;

 przeprowadzaniu analizy stanu prawnego nieruchomości,

 • aktualizacji wpisów w księgach wieczystych nieruchomości,
 • pomocy prawnej w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń od organów administracji rządowej i samorządowej,
 • projektowaniu i negocjowaniu umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży nieruchomości,
 • przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu budynków i lokali,
 • przygotowanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • obsłudze prawnej realizacji inwestycji,
 • prowadzeniu postępowań reprywatyzacyjnych i odszkodowawczych
 • bieżącego doradztwa z obszaru prawa gospodarczego, budowlanego, administracyjnego i prawa nieruchomości;
 • sporządzaniu i negocjowania umów o roboty budowlane, o prace projektowe oraz o tzw. project management;
 • sporządzanie i negocjowania umów o zarzadzanie nieruchomością, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, komercjalizacje centrów handlowych, umów najmu, reprezentacje najemcy,;
 • kompleksowego badania stanu prawnego nieruchomości (due dilligence), oceny ryzyk prawnych, rekomendacji ich zabezpieczenia;
 • regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym składanie wniosków o zasiedzenie, pozwów o usuniecie niezgodności miedzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym,
 • kompleksowej reprezentacji przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz powszechnymi w sprawach dotyczących nieruchomości i procesów inwestycyjnych;
 • prowadzeniu postępowań w sprawach zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • doradztwa przy opracowaniu modelu finansowania inwestycji nieruchomościowej, negocjowaniu umów wspólników joint venture, tworzeniu spółek celowych.
Prawo pracy

 Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z przysługujących im, jako pracownikom, praw w związku z czym, w ostatnim czasie Nasza Kancelaria odnotowała znaczny wzrost z zakresu postępowań pracowniczych. W tym aspekcie mamy doświadczenie w reprezentacji obu stron „konfliktu” (oczywiście nie w jednym postępowaniu). Na uwagę zasługuje fakt, iż już wielokrotnie skutecznie zakończyliśmy postępowanie bez konieczności udania się do sądu, w ramach tzw. mediacji pracowniczej. Naszym Klientom świadczymy pomoc prawną obejmującą:

 • sporządzanie pism do pracodawców/pracowników;
 • sporządzanie pozwów;
 • sporządzanie odpowiedzi na pozwy;
 • sporządzanie wypowiedzeń;
 • udział w postępowaniach mediacyjnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prawne dostosowanie problematyki zwolnień grupowych,
 • zakaz konkurencji,
 • przygotowywanie regulaminów wewnętrznych wynikających z przepisów prawa pracy,
 • umowy o pracę i kontrakty menadżerskie,
 • korekta i odzyskiwanie nadpłaconych składek z funduszu wypadkowego wchodzących w skład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • obsługa prawna sporów sądowych ze stosunku pracy;

 Windykacja należności i mediacja :

 skuteczne odzyskiwanie wierzytelności w postępowaniu mediacyjnym – przedsądowym przy wykorzystaniu opracowanych procedur postępowania przedsądowego

 • skuteczne dochodzenie wierzytelności w postępowaniach sądowych zwykłych i uproszczonych,
 • skuteczne zabezpieczanie transakcji handlowych poprzez wzmocnienie już istniejących zabezpieczeń, jak i wprowadzenie nowych rozwiązań zabezpieczających terminową spłatę wierzytelności, poszukiwanie majątku dłużników, nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi, sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahentów,
 • skuteczne prowadzenie postępowań mediacyjnych w tym z wykorzystaniem instytucji zapisu na sąd polubowny, współpracujący z naszą Kancelarią , co w znacznej mierze ogranicza koszty ponoszone przez wierzycieli
 • bardzo korzystne dla wierzyciela zastosowanie instytucji zbycia powierniczego wierzytelności w szeroko rozumianym aspekcie tworzenia obowiązkowych rezerw na należności nieściągalne. W tym zakresie oferujemy znaczną pomoc we wdrożeniu rozwiązań prawno-podatkowych mających na celu uniknięcie lub znaczne przesunięcie w czasie niekorzystnego efektu bilansowego związanego z tworzeniem obowiązkowych rezerw na należności nieściągalne .
 • monitoring płatności (tzw. kontrola kredytowa), co prowadzi do uniknięcia bezpośrednich kontaktów na linii wierzyciel – dłużnik i nie powoduje negatywnych konsekwencji we współpracy handlowej

Powyższy zakres działalności zapewnia kompleksową obsługę prawną, przy czym każda z dziedzin jest obsługiwana przez prawników wyspecjalizowanych w konkretnych gałęziach prawa i dysponujących stosownym doświadczeniem.

 1. Dostępność obsługi

Kancelaria pracuje w systemie dogodnym dla Klientów, który jest ustalany indywidualnie w umowie
o świadczenie obsługi prawnej. Biuro Kancelarii pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 do 18:00, natomiast prawnicy Kancelarii są dostępni codziennie (7dni w tygodniu) w godzinach od 8.00 do 20.00 pod ustalonymi numerami telefonów komórkowych oraz adresami poczty elektronicznej.

  Czas reakcji na zgłoszenie jest uzależniony od potrzeb Klienta i ustalany indywidualnie w umowie o świadczenie obsługi prawnej. Przy sprawach niewymagających wnikliwej analizy stanu faktycznego i prawnego, odpowiedź na przedstawiony problem jesteśmy w stanie przedstawić niezwłocznie, przy czym stosowana jest następująca procedura: osoba odpowiedzialna za projekt wyznacza prawnika, który zajmie się konkretnym problemem zgłoszonym przez Klienta, ustali sposób i termin przekazania odpowiedzi oraz nadzoruje prawidłowy przebieg realizacji zlecenia. Przy sprawach o znacznym stopniu skomplikowania termin i sposób realizacji zlecenia jest indywidualnie ustalany z Klientem, przy czym staramy się zawsze, aby termin ten nie przekraczał 3 do 5 dni.

Świadczymy również usługi za pomocą środków komunikowania się na odległość: konsultacje telefoniczne, e-mail, przy czym na życzenie Klienta udzielone tą drogą konsultacje mogą być niezwłocznie potwierdzane w zwykłej formie pisemnej.

O mnie

 dr Bartosz Szymkow (Ph.D.)
Adwokat | Dyrektor Zarządzający

tel.: +48 507 624 936

bartosz.szymkow@kancelariabms.pl  

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stypendysta Christian-Albrechts Uniwersitat w Kilionii w Niemczech. Doktorat obronił na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe i praktyczne zdobywał w okresie wieloletniej pracy w kancelariach adwokackich i radcowskich, jak również jako kierownik Działu Prawnego i Kontroli Kredytowej firmy Microsoft Europe w Dublinie odpowiedzialny za rynek polski, czeski i słowacki. Jest twórcą pierwszej polskiej kancelarii prawnej w Dublinie pomagającej Polakom mieszkającym w Irlandii. Po powrocie do Polski pełnił funkcję asystenta sędziego w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym i gospodarczym, a także w sprawach z zakresu prawa common law.

 Wszyscy prawnicy Kancelarii posiadają umiejętność biegłej obsługi komputera, wyposażeni są w przenośne komputery (notebooki) z dostępem do oprogramowania prawniczego (system informacji prawnej LEX, baza aktów prawnych i orzecznictwa LEGALIS C.H. Beck) i aplikacjami biurowymi (MS Office).

 Ponadto Kancelaria posiada zorganizowany dział obsługi sekretarsko – administracyjnej działający w oparciu o specjalizowane systemy informatyczne. Pozwala to na perfekcyjne opanowanie wszystkich prowadzonych przez prawników Kancelarii spraw oraz natychmiastowy dostęp do danych dotyczących aktualnego etapu i stanu prowadzonych postępowań.

 • Zasady wynagradzania – opłaty

W zakresie zasad wynagradzania za świadczenie usług możemy zaoferować naszym klientom zróżnicowane sposoby wynagradzania począwszy od wynagrodzenia według stawek godzinowych po ścisłe powiązanie wystąpienia efektu naszej pracy z wynagrodzeniem.

Ważną informacją dla Klienta jest fakt, iż godzina pracy prawnika nie jest równa godzinie zegarowej lecz ma charakter zadaniowy.

Proponujemy Państwu następujące zasady wzajemnych rozliczeń za świadczone usługi:

 1. Ofertę zadaniową, dotyczącą konkretnej sprawy.
 2. Ofertę otwartą, która nie jest powiązana z ryczałtem miesięcznym.
 • Ofertę zamkniętą powiązaną z ryczałtem miesięcznym.

W pierwszej opcji Klient powierza Kancelarii sprawę, a cena uzależniona jest od jej rodzaju (cywilna, gospodarcza, administracyjna, karna etc.), zawiłości, etapu na jakim możliwe jest rozstrzygnięcie – przesądowy czy sądowy. Na etapie sądowym główną determinantą jest wysokość stawiki zastępstwa procesowego w danym rodzaju spraw.

W tym wariancie, po analizie sprawy ustalana jest indywidualnie z Klientem cena za jej prowadzenie.

W dwóch pozostałych ofertach, zarówno otwartej jak i zamkniętej, podstawą rozliczeń jest cena za godzinę pracy prawnika i jest to cena netto.

Oferta zamknięta ma stałą określoną liczbę godzin do wykorzystania w ramach danego ryczałtu, gdzie stawka godzinowa zależna jest od ilości zakontraktowanych godzin. Ryczałt na obsługę prawną jest negocjowany indywidualnie i zależy od zakresu zapotrzebowania Podmiotu na obsługę prawną. W przypadku uzgodnienia ryczałtu, ryczałt obejmuje zakontraktowaną między stronami liczbę godzin pracy prawników Kancelarii.

W przypadku oferty zamkniętej, w zależności od potrzeby Klienta, jesteśmy w stanie wydelegować prawnika do bieżącej pracy w siedzibie Klienta (1-2 dni w tygodniu).

W razie niewykorzystania zakontraktowanych godzin, część niewykorzystana pozostaje do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych, maksymalnie w wymiarze 3 miesięcy. W razie permanentnego niewykorzystywania przez naszego Partnera zakontraktowanego czasu, naszemu Partnerowi proponujemy renegocjacje umowy, zmierzające do zmniejszenia ilości kontraktowanego czasu pracy oraz wynagrodzenia ryczałtowego.

Oferta otwarta nie zawiera ograniczonej liczby godzin, a rozliczenia dokonywane są miesięcznie.

Cena za usługę w danym miesiącu zależy od ilości przepracowanych na rzecz Spółki godzin.

 W celu realizacji zasady przejrzystości działań Kancelarii posiadamy taryfikator świadczonych przez nas czynności. Co oznacza, że na wykonanie każdej czynności przewidziany jest określony ryczałtowo czas, przy czym jest to pewnego rodzaju taryfikator szacunkowy, gdyż nie da się przewidzieć wszystkich możliwych przypadków i skali ich skomplikowania.

Powyższy sposób rozliczenia świadczonych usług ma zastosowanie do tzw. kompleksowej obsługi prawnej, nadzoru nad umowami, obsługi umów kredytowych etc.

Kancelaria jest przygotowana do prowadzenia baz umów oraz administrowania danymi.

 Przedstawiona oferta ma charakter wstępny i nie wykluczamy prowadzenia negocjacji w zaproponowanym zakresie.

Po podjęciu przez Klienta decyzji o skorzystaniu z usług oferowanych przez Kancelarię, proponujemy przeprowadzenie legal due dilligence – czyli procedury polegającej na przeglądzie i ocenie stanu spółki (audyt prawny) pod kątem wszelkich ewentualnych problemów, z jakimi może spotkać się Kancelaria podczas jej obsługi. W trakcie due dilligence proponujemy przegląd umów o pracę, dokumentów związanych ze sprawami pracowniczymi (Regulamin Pracy, Regulamin Wynagrodzeń, zbiorowy układ pracy, wszelkie zagadnienia związane z bhp), zagadnień korporacyjnych spółki (uchwał organów spółki, przegląd dokumentów rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawdzenie prawidłowości powołania organów na kolejne kadencje, składu organów, zapisów Statutu Spółki), przegląd najważniejszych umów funkcjonujących w spółce, rejestrów nieruchomości, ksiąg wieczystych, ewentualnie umów o wieczystym użytkowaniu.

Po przeprowadzeniu due dilligence Kancelaria przedstawia opinię i wnioski, na podstawie których obie strony są w stanie ocenić konieczny poziom zaangażowania Kancelarii w obsługę prawną i racjonalnie ustalić odpowiedni model tejże obsługi.

Mamy nadzieję, że zaprezentowany przez nas model obsługi spotka się z Państwa zainteresowaniem, a w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań bardzo prosimy o kontakt.

Tel. 507 624 936