Własność intelektualna | Prawo autorskie | Prawo własności przemysłowej | Ochrona konkurencji

Własność intelektualna | Prawo autorskie | Prawo własności przemysłowej | Ochrona konkurencji

Na płaszczyźnie prawa własności intelektualnej mamy bogate doświadczenie we wspieraniu artystów i przedsiębiorców w szczególności obejmujące:

 • sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;
 • obsługę prawną dla organizatorów imprez kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów, eventów) od pozwoleń, koncesji po umowy z wykonawcami;
 • pomoc prawną dla doświadczonych i początkujących artystów;
 • obsługa prawna związana z produkcją filmową i telewizyjną, ale także producentów oraz wydawców muzycznych w tym kontrakty aktorskie, umowy producenckie, najmy plenerowe etc.;
 • doradztwo prawne dla wydawców prasowych (w tym podmiotów prowadzących serwisy i portale internetowe, operatorów serwisów społecznościowych);
 • kompleksową reprezentację Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej;
 • kompleksową reprezentację Klientów przed Urzędem Patentowym RP w zakresie uzyskania świadectw ochronnych i dokumentów patentowych;
 • ochrona dóbr osobistych Klienta (m.in. renoma, tajemnica korespondencji, wizerunek);
 • dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów oraz porozumień w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców, w tym patentów;
 • weryfikację prawidłowego posługiwania się znakiem w celu reklamy;
 • opracowywanie strategii ochrony know-how;
 • wspieranie Klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia przysługujących im praw;
 • doradztwo w zakresie wykorzystania praw własności intelektualnej jako zabezpieczenia.